HRM

Hoe meer HRM-activiteiten medewerkers ervaren (gericht op het beïnvloeden van hun kennis en vaardigheden, motivatie en ruimte om hun werk uit voeren), hoe hoger de afdelingsprestaties.

Prestaties verbeteren door HRM: investeer in leidinggevenden én medewerkers

De laatste jaren is er veel aandacht voor de relatie tussen HRM en prestaties. In hoeverre draagt HRM bij aan betere organisatieprestaties? Diverse onderzoeken tonen aan dat investeren in HRM loont. In de verscheidene onderzoeken en discussies die hierover plaatsvinden, is er echter betrekkelijk weinig aandacht voor hoe deze relatie tot stand komt. Bestuurskundige Brenda Vermeeren onderzocht de rol van de lijnmanager bij de implementatie van HRM. En ze geeft antwoord op de vraag: in hoeverre spelen de HR-percepties van medewerkers een rol in het beïnvloeden van prestaties?

Voor het onderzoek zijn via het programma InternetSpiegel data verzameld onder 315 medewerkers en 41 lijnmanagers van een middelgrote Nederlandse gemeente. In tegenstelling tot veel HRM en prestatieonderzoek was het mogelijk om zowel medewerkers als leidinggevenden te ondervragen over het HRM-beleid. Daarnaast was een belangrijke toevoeging aan bestaand onderzoek dat de medewerkers gekoppeld konden worden aan de juiste leidinggevende, zodat afdelingen vergeleken konden worden.

Verschil in implementatie HR-beleid

Het onderzoek laat om te beginnen zien dat er verschillen zijn tussen afdelingen in hoe het HR-beleid geïmplementeerd wordt. Het HR-beleid, zoals dat door de HR-afdeling beoogd is, krijgt een eigen invulling door lijnmanagers die dit beleid veelal dienen te implementeren. Het onderzoek laat zien dat verschillen in de implementatie van HRM tussen afdelingen deels verklaard kunnen worden door verschillen in de leiderschapsstijl van leidinggevenden. Zo blijken leidinggevenden met een meer mensgerichte leiderschapsstijl meer HRM-instrumenten te gebruiken dan leidinggevenden met een minder mensgerichte leiderschapsstijl.

Daarnaast blijkt dat de percepties die medewerkers hebben van HRM een belangrijkere voorspeller zijn van de afdelingsprestaties dan wat lijnmanagers zeggen aan HRM te doen. Hoe meer HRM-activiteiten medewerkers ervaren (gericht op het beïnvloeden van hun kennis en vaardigheden, motivatie en ruimte om hun werk uit voeren), hoe hoger de afdelingsprestaties.

Advies: richt je op inhoud én leiderschapsstijl

De bevinding dat de implementatie van HRM verschilt tussen afdelingen, benadrukt het belang om de relatie tussen HRM en prestaties niet alleen op het organisatieniveau te onderzoeken, maar ook op afdelings- of teamniveau. Daarnaast is een belangrijke implicatie van dit onderzoek dat, wil men de prestaties van publieke organisaties beïnvloeden, men zowel aandacht dient te besteden aan de inhoud van HRM (de keuze voor de HR-instrumenten) als aan de leiderschapsstijl van de direct leidinggevende.

In dit verband is een belangrijke aanbeveling om lijnmanagers te ondersteunen bij de implementatie van HRM en te investeren in leiderschapsprogramma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van mensgericht leiderschap.

Wat is de rol van de medewerkers?

Aangezien de HRM-percepties van medewerkers een belangrijke voorspeller zijn van afdelings- en organisatieprestaties is het belangrijk om de percepties die medewerkers hebben van HRM en hun houding en gedrag frequent te monitoren. Een mogelijk instrument hiervoor is het uitvoeren van een frequent medewerkersonderzoek.

Meer informatie?

In het artikel Variability in HRM Implementation among line managers and its effect on performance lees je meer over het onderzoek van Brenda Vermeeren.

Reageer