Het effect van teamsamenstelling op werkplezier

Maakt het voor de groepsdynamiek bijvoorbeeld uit of je veel ouderen of jongeren hebt? Of juist een mix van beide? Maakt het uit of je overwegend mannen of vrouwen hebt? Of is het juist nuttig om teams te hebben met een zekere mate van evenwicht daarin?

Het effect van teamsamenstelling op werkplezier

Mensen zijn het hart van een dienstverlenende organisatie. Zij leveren immers de benodigde prestaties. Dat gebeurt doorgaans door in teams samen te werken, zodat mensen elkaar versterken en samen tot betere prestaties komen dan wanneer ieder voor zichzelf werkt. Een vraag die InternetSpiegel zichzelf daarbij stelt is of de teamsamenstelling van invloed is op het functioneren en de werkplezier van medewerkers?

Maakt het voor de groepsdynamiek bijvoorbeeld uit of je veel ouderen of jongeren hebt? Of juist een mix van beide? Maakt het uit of je overwegend mannen of vrouwen hebt? Of is het juist nuttig om teams te hebben met een zekere mate van evenwicht daarin? Met gegevens die we hebben over het werkplezier van medewerkers, hebben we een prachtige bron om een verkenning te doen naar de relatie tussen teamsamenstellingen en het werkplezier van medewerkers. Prof. Dr. Sikkel analyseerde de data voor ons.

Functioneren teams met weinig leeftijdsverschillen beter?

Is het werken in een team met veel leeftijdsverschillen vervelend, of verhoogt het juist het werkplezier? Grote leeftijdsverschillen in teams blijken niet tot aantoonbaar meer of minder werkplezier te leiden dan kleine leeftijdsverschillen.

60-plussers hebben meer werkplezier

Eén opvallend effect is er wel. In teams met veel 60-plussers is het werkplezier duidelijk hoger dan bij teams met een andere leeftijdsopbouw. Dit effect zie je ook terug op individueel niveau. Ongeacht de teamsamenstelling vertonen 60-plussers een duidelijk hogere tevredenheid dan jongere leeftijdsgroepen. Naarmate mensen ouder worden neemt het werkplezier af. Het bevindt zich op een dieptepunt bij 55-plussers.

Hoe komt het dan dat 60-plussers aantoonbaar meer tevreden zijn? We vermoeden dat  55-plussers met weinig werkplezier vroegtijdig afhaken in het arbeidsproces en dat de gedreven en met plezier werkende mensen wel doorgaan.  Een interessant gegeven, zeker de komende jaren, waarin iedereen langer moet doorwerken. Het zou pleiten voor meer aandacht voor het werkplezier van 55-plussers om ervoor te zorgen dat zij werkzaam en effectief blijven.

Meer weten over teamontwikkeling?

Lees onze whitepaper over high performance teams. Hoe boekt jouw team nog betere resultaten? Hoe verbeter je de samenwerking? En hoe laat je mensen groeien binnen het team?

Leeftijdsverschil tussen leidinggevende en medewerkers

Een veronderstelling vanuit de praktijk is dat een groot leeftijdsverschil tussen leidinggevenden en medewerkers tot problemen kan leiden. Een oudere medewerker heeft wellicht moeite om de autoriteit van een jongere leidinggevende te accepteren. Een jongere medewerker ervaart misschien een generatiekloof met een oudere leidinggevende.

Uit de analyses blijkt geen duidelijk verband tussen werkplezier en het leeftijdsverschil van een medewerker en zijn of haar leidinggevende. We vinden er geen bewijs voor dat leeftijdsverschillen tot problemen leiden in relatie tot het werkplezier.

Sterker nog, op sommige punten blijkt een groot leeftijdsverschil zelfs tot een grotere tevredenheid te leiden. De tevredenheid over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en  de tevredenheid over de werkstress is juist hoger naarmate het leeftijdsverschil groter is.

Verhouding mannen en vrouwen

Teams waarin een redelijk evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen bestaat, functioneren beter. Dat is een veelgehoorde veronderstelling.  Op zijn minst is de veronderstelling dat binnen een team vrouwen of mannen niet enorm ondervertegenwoordigd zouden moeten zijn.  Uit onze analyses blijkt echter geen aantoonbaar verband tussen de samenstelling naar geslacht en het werkplezier. Voor het werkplezier maakt het kennelijk niet uit of je als vrouw werkzaam bent in een team met grotendeels mannen of andersom.

Teamsamenstelling heeft beperkt invloed op werkplezier

Al met al blijkt dat de teamsamenstelling maar beperkt invloed heeft op het werkplezier van medewerkers. Misschien is dat teleurstellend, maar je kunt het ook als een zegen zien. Blijkbaar draait het om veel andere dingen die wel van invloed zijn. De aansturing in de organisatie, de aandacht die mensen krijgen van een leidinggevende, de inhoud van het werk en de sfeer op een afdeling. Die aspecten zijn voor een leidinggevende meestal beter te beïnvloeden dan de samenstelling van een team naar kenmerken als leeftijd en geslacht.

Bekeken vanuit de effecten op het werkplezier, hoeven leeftijd en geslacht bij werving en selectie dus geen doorslaggevende rol te spelen. Kijken naar iemands persoonlijkheid en kwaliteiten, en of die in het team passen, is misschien belangrijker  dan te focussen op leeftijd of geslacht.

Reageer