Onze deelnemers

"Naar aanleiding van het onderzoek ontstonden er veel gesprekken. Gesprekken waarin ruimte was voor nieuwe ideeën en andere invalshoeken." Lees meer over de ervaringen van InternetSpiegel-deelnemer Waterschap Brabantse Delta. 

Gemeente Haarlemmermeer

Eveline van Vliet, beleidsmedewerker HRM: “Wij zien het doen van medewerkeronderzoek als een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Net zoals je financiële gegevens een aantal keer per jaar in kaart brengt. Zo willen we ook precies weten op welke punten we als organisatie moeten bijsturen.” Lees meer over de ervaringen van InternetSpiegel-deelnemer Haarlemmermeer. 

Alphen aan den Rijn

Brigitte Willems en Teresa Furlanis: "Dit onderzoek beschouwen we als een nulmeting, van daaruit ontwikkelen we verder. Zo maken we beweging meetbaar en realiseren we verbeteringen!” Lees verder over de ervaringen van InternetSpiegel-deelnemer Alphen aan den Rijn. 

Gemeenten en samenwerkingsverbanden

Een overzicht van de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden:

 • Gemeente Almere
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Boxmeer
 • Gemeente Boxtel
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Elburg
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Sint Anthonis
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Veghel
 • Gemeente Velsen
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Venray
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Zwolle

Servicecentrum Drechtsteden namens de daarin samenwerkende gemeenten:

 • Gemeente Alblasserdam
 • Gemeente Dordrecht
 • Gmeeente Hendrik-Ido-Ambacht
 • Gemeente Papendrecht
 • Gemeente Sliedrecht
 • Gemeente Zwijndrecht

BEL combinatie:

 • Gemeente Blaricum
 • Gemeente Eemnes
 • Gemeente Laren

Samenwerkende A2-gemeenten:

 • gemeente Cranendonck
 • Valkenswaard
 • Heeze-Leende
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Veiligheidsregio's

Een overzicht van de deelnemende veiligheidsregio's:

 • Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Veiligheidsregio Utrecht

Waterschappen

Een overzicht van de deelnemende waterschappen:

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Blija Buitendijks
 • Waterschap Brabanste Delta
 • Waterschap De Dommel
 • Wetterskip Fryslan
 • Waterschap Groot Salland
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Regge en Dinkel
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei & Veluwe
 • Waterschap Velt en Vecht
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Unie van Waterschappen

Provincies

Overzicht van deelnemende provincies:

 • Provincie Drenthe
 • Provincie Friesland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Groningen
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • IPO

Deelnemende uitvoeringsorganisaties/ ZBO's

Een overzicht van de deelnemende uitvoeringsorganisaties:

 • CAK
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • Dienst Wegverkeer (RDW)
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
 • ProRail
 • Reclassering Nederland
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen (UWV)
 • Kamer van Koophandel

Deelnemende departementen

Een overzicht van de deelnemende departementen met de bijbehorende onderdelen:

Ministerie van Algemene Zaken

 • Dienst Publiek en Communicatie
 • Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • P-Direkt
 • De Werkmaatschappij
 • Doc-Direkt
 • Logius
 • FM-Haaglanden
 • SSO-ICT
 • Agentschap BPR
 • Rijksgebouwendienst
 • Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 • Dienst van de Huurcommissie
 • Bureau Algemene Bestuursdienst

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Defensie

Ministerie van Economische Zaken

 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Dienst Landelijk Gebied
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 • Agentschap NL
 • Dienst Regelingen
 • Agentschap Telecom
 • Bureau Centrale Bestuursondersteuning

Ministerie van Financiën

 • Belastingdienst
 • Dienst Domeinen Roerende Zaken
 • Auditdienst Rijk
 • Agentschap van de Generale Thesaurie
 • Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
 • Directie Nederlandse emissieautoriteit
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Rijkswaterstaat (RWS)
 • Centrum Publieksparticipatie
 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Nationaal Archief
 • Inspectie van het onderwijs
 • Erfgoedinspectie
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Agentschap SZW
 • Inspectie SZW

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • NFI
 • DJI
 • NCTV
 • Dienst Terugkeer & Vertrek (DTV)
 • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT
 • Dienst Justis
 • CJIB
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • JustID
 • Inspectie Veiligheid en Justitie
 • secretariaat ACVZ
 • secretariaat CITT

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectie Jeugdzorg
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG)
 • Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
 • Jeugdinstelling Almata
 • Jeugdinstelling De Lindenhorst
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • De Gezondheidsraad
 • Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
 • Tuchtcolleges Gezondheidszorg

Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Algemene Rekenkamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Openbaar ministerie

Staat uw organisatie hier niet tussen?

Staat uw organisatie niet tussen de deelnemers op de site en wilt u alsnog gebruik maken InternetSpiegel zonder aanbesteding? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar internetspiegel@ictu.nl. Vermeld u hierin de naam van uw organisatie, de gegevens van de contactpersoon, en uw verzoek of wensen. Wij nemen vervolgens contact met u op.

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief