De noodzaak van werken aan inzetbaarheid

Het heeft veel voordelen als medewerkers werken aan hun toekomstige inzetbaarheid; voor de medewerker zelf én voor de overheidsorganisatie. We lichten dit toe vanuit het medewerkers- en werkgeversperspectief. 

Het medewerkersperspectief 

Een baan voor het leven of lifetime employment komt nog weinig voor. Het werk en de manier waarop medewerkers dat werk doen, veranderen snel. Technologische ontwikkelingen en digitalisering zorgen ervoor dat werk dat nu door mensenhanden en -hoofden wordt gedaan, er straks misschien niet meer is. Neem bijvoorbeeld de verstrekking van een economische verblijfsstatus door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De komende jaren gaat de IND de toekenning van zo’n status steeds meer automatiseren door middel van algoritmes die bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt. 

Verdwijnen hierdoor banen? In sommige gevallen wel. In andere gevallen zorgen de ontwikkelingen ervoor dat het werk verandert. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld steeds meer te maken met de ‘moeilijkere casussen’ die niet geautomatiseerd kunnen worden. En ze worden geconfronteerd met de toepassing van nieuwe technieken, kunstmatige intelligentie en bigdata-analyses. 

Ook de rol van de overheid verandert. Beleidsmakers zijn steeds vaker aan het regisseren in plaats van ‘klassiek beleid’ aan het maken. Gemeenten en provincies komen bijvoorbeeld in samenspraak met inwoners en bedrijven tot oplossingen voor problemen en gedragen zich hierbij als regisseur in het maatschappelijke veld. Dat vereist een andere rolinvulling en andere competenties. 

Kortom, door nieuwe rollen en technologische ontwikkelingen verandert het werk in het openbaar bestuur. Voor medewerkers is het daarom onontkoombaar om bezig te zijn met hun inzetbaarheid. Niet alleen zodat zij hun werk nú goed kunnen uitvoeren, maar ook om in de toekomst werk te hebben. Daarmee voorkomen zij dat ze aan de zijlijn van de arbeidsmarkt komen te staan. Bovendien zorgen een sterke arbeidsmarktpositie en multi-inzetbaarheid vaak voor (nieuw) werkplezier. 

Het werkgeversperspectief 

Overheidsorganisaties zijn gebaat bij medewerkers die nu en in de toekomst inzetbaar zijn. Zij moeten continu nieuwe taken uitvoeren en in staat zijn snel te schakelen als de omgeving of de politiek daarom vragen. Een aantal voorbeelden: Het kabinet komt tot het besluit een vorm van rekeningrijden in te voeren. Dat betekent een forse opdracht voor een partij als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die daar snel op moet inspelen. Implementeren van nieuw beleid moet vaak in korte tijd gebeuren. En wat te denken van een burgeroorlog die ergens in de wereld plotseling uitbreekt of een politieke wending in de Europese migrantenopvang? Dat kan op korte termijn enorme consequenties hebben voor de werkzaamheden van de IND. Voor een flexibele overheidsorganisatie zijn breed inzetbare medewerkers cruciaal. Alleen daarmee kunnen zij makkelijk inspelen op veranderende taken, opgaven en werkwijzen. 

Reageer